ศูนย์บริการวิชาการ มศว : 0-2259-5511 : 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
About Us

ปรัชญา/ วิสัยทัศน์/ ปณิธาน

  • ปรัชญา : นำวิชาการสู่การจัดการธุรกิจ (Academic for Business Management)
  • วิสัยทัศน์ : องค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจของมหาวิทยาลัยภายในปี พ.ศ.2561
  • ปณิธาน : บริหารจัดการทรัพยากรทางวิชาการสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

- แผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2559-2563
- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559-2563

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐได้ดำเนินงานตามพันธกิจและหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ การตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดตั้งองค์กรที่ทำหน้าที่บริการวิชาการ โดยจัดตั้งเป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีมติให้จัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการ โดยออกเป็นระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยศูนย์วิจัยและบริการ พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานและประสานงานการจัดบริการวิชาการ การวิจัย การศึกษาต่อเนื่องและการบริการด้านอื่น ๆ บนพื้นฐานศักยภาพทางปัญญาและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยในการนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน ทั้งในภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งการเพิ่มคุณภาพชีวิตของครอบครัว ชุมชน และสังคมทางหนึ่งด้วย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ศูนย์วิจัยและบริการ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์บริการวิชาการ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่ดำเนินการอยู่และไม่ซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วเป็นปกติ

ปัจจุบันศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นองค์กรในการดำเนินและประสานงานด้านการบริการวิชาการ การวิจัย และการศึกษา ให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน โดยครอบคลุมการบริการวิชาการ ได้แก่ การบริการด้านงานหลักสูตร อบรม ประชุม สัมมนาศึกษาดูงาน งานวิจัย งานนิทรรศการ และงานบริการวิชาการอื่น ๆ ตามความต้องการของผู้รับบริการ

ผู้บริหาร ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Newsletter Signup

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2259-5511

Center.cas.swu@gmail.com