ศูนย์บริการวิชาการ มศว : 0-2259-5511 : 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรมม กระทรวงอุตสาหกรมม ดำเนินการสร้างหลักสูตร "สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม"

งานจัดแสดงผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์และนวัตกรรม " Maker Show Case" ในโครงการ "สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม"

ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ให้เกียรติเปิดงาน "Maker Show Case" พร้อมเยื่ยมชมผลงานผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์และนวัตกรรม ซึ่ง ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินการสร้างหลักสูตร "สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม" มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 72 ราย โดยดำเนินการพัฒนาผุ้เข้าร่วมกิจกรรม 60 ชั่วโมง ตามกรอบระยะเวลาของการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ยุคดิจิทัล ตลอดจนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้และผู้ทำงานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล สอดคล้องกับแนวทางหลักตาม “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็นหนึ่งกลไกที่ช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่ อันจะก่อเกิดผลในภาคเศรษฐกิจสำคัญหันมาดำเนินธุรกิจด้วยดิจิทัลควบคู่ไปกับการสร้างและก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์และนวัตกรรม ถึง 55 ชิ้น ซึ่งได้นำมาจัดแสดงในงาน “Maker Show Case” ในระหว่าง วันที่ 5 – 8 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Newsletter Signup

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2259-5511

Center.cas.swu@gmail.com