ศูนย์บริการวิชาการ มศว : 0-2259-5511 : 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ร่วมกับสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่ยุค Digital Economy

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่ยุค Digital Economy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถใช้เทคโนโลยี Digital เข้ามาในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนในด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมเรื่องการผลิต การตลาด การบริหารจัดการองค์กร ได้เปิดจัดการอบรมครั้งที่ 1 ณ โรงแรมไอบิส จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17 - 21 เมษายน 2560 ทางศูนย์บริการวิชาการ ได้เรียนเชิญ อาจารย์อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริพร้อมทีมผู้ช่วยวิทยากร มาให้ความรู้กับผู้ประกอบการ ในเรื่องการใช้งาน E-Commerce Platform สำเร็จรูปเพื่อบุกตลาดต่างประเทศ

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เข้าสู่ยุค Digital Economy ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒการอบรมพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อศักยภาพการนำเสนอสินค้าและเพิ่มช่องทางในการซื้อขายสินค้า สู่ตลาดต่างประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

Newsletter Signup

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2259-5511

Center.cas.swu@gmail.com