ศูนย์บริการวิชาการ มศว : 0-2259-5511 : 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ประชาสัมพันธ์

หลักสูตร “เจาะลึกการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ บัญชีการเงินระเบียบการเบิกจ่ายสำหรับสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน)...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Work Shop หลักสูตร “เจาะลึกการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ บัญชีการเงินระเบียบการเบิกจ่ายสำหรับสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) และการบริหารงบประมาณแผนงานการเขียนโครงการภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี”

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานด้านงานวิชาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและพัฒนาบุคลากรตลอดจนผู้บริหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สอดคล้องกับทิศทางการศึกษาแนวใหม่ในศตวรรษที่ 21 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนการศึกษาชาติ 20 ปี (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ.2560 – 2564 แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (2561 – 2564 ) นโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงนโยบายด้านการศึกษาต่างๆของรัฐบาล โดยมีค่าลงทะเบียนจํานวน 3,900.- บาท(สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ได้เต็มจํานวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย) จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว


เพื่ออานวยความสะดวก ให้กับผู้เข้ารับการอบรมตามภูมิภาค ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 – 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โรงแรม อัศวรรณ จังหวัด หนองคาย
รุ่นที่ 2 วันที่ 24 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โรงแรม เดอะมาเจสติค M J จังหวัด สกลนคร
รุ่นที่ 3 วันที่ 1 – 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โรงแรม สุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ อุบลราชธานี
รุ่นที่ 4 วันที่ 15 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โรงแรม วี – วัน โคราช จังหวัด นครราชสีมา
รุ่นที่ 5 วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โรงแรม โกลเด้นซิตี้ จังหวัด ระยอง
รุ่นที่ 6 วันที่ 29 – 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โรงแรม ลองบีชชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
รุ่นที่ 7 วันที่ 5 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โรงแรม กรุงศรีริเวอร์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที
คุณอนุรักษ์ โทรศัพท์ 090 - 9823661 LINE : anurak.imd E-mail : anurak69@gmail.com
คุณอมรา โทรศัพท์ 063 - 5469269 LINE : apple.ama E-mail : amara04210@gmail.com
คุณวรวิทย์ โทรศัพท์ 086 - 3689449 LINE : Gas2830 E-mail : diangsa2830@gmail.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Newsletter Signup

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2259-5511

Center.cas.swu@gmail.com