ศูนย์บริการวิชาการ มศว : 0-2259-5511 : 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ....

สำหรับข้าราชการครูที่ประสงค์จะลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรที่อยู่ในระบบ training.obec.go.th เนื่องจากระบบมีเงื่อนไขในการลงทะเบียนหลักสูตร ผู้ที่สามารถจะลงทะเบียนในรายหลักสูตรได้นั้นต้องมีระยะเวลาสำหรับผู้ลงทะเบียนกับวันที่จัดอบรมต้องมีระยะเวลาห่างกัน 15 วัน หากวันที่อบรมกับวันที่ลงทะเบียนของข้าราชการครูน้อยกว่า 15 วัน ระบบจะไม่สามารถลงทะเบียนได้


รายชื่อโครงการอบรมครูของศูนย์บริการวิชาการ (คูปองครู สพฐ)
ลำดับที่ 1 - 10 เบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน อาจารย์เพ็ญระพี 081-817-1447
1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่าน และการเขียน เชิงวิเคราะห์วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการทดลองอย่างง่าย (Easy Lab)
3. โครงการฝึกอบรมครูประจำการหลักสูตร การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงาน
4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
5. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะครูด้านทักษะการคิดแก้ปัญหาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แนว Active Learning
6. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ตามนโยบายการจัดกิจกรรม 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (สำหรับครูผู้สอนที่สำเร็จการศึกษาไม่ตรงสาขา)
7. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสำนึกความรักชาติรักมาตุภูมิด้วยกิจกรรม การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงพัฒนาสำหรับนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยเพื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เสริมสร้างทักษะทางภาษาและทักษะทางสังคมของผู้เรียน
9. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ตามนโยบายการจัดกิจกรรม 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
10. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ

รายชื่อโครงการอบรมครูของศูนย์บริการวิชาการ (คูปองครู สพฐ)
ลำดับ 11-12 เบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน คุณวิภาดา 11026 หรือ 086-142-5374
11. หลักสูตรอบรม: การจัดการเรียนรวมแบบมืออาชีพ
12. หลักสูตรอบรม : การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับการจัดการเรียนรวม

รายชื่อโครงการอบรมครูของศูนย์บริการวิชาการ (คูปองครู สพฐ)
ลำดับ 13-18 เบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน อาจารย์รังรอง 082-626-2926
13. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาชั้นประถมศึกษา
14. โครงการฝึกอบรมครูหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย
15. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา
16. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา
17. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา
18. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา
โดยคุณครูทุกท่านสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ http://training.obec.go.th

Newsletter Signup

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2259-5511

Center.cas.swu@gmail.com