ศูนย์บริการวิชาการ มศว : 0-2259-5511 : 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ประชาสัมพันธ์

หลักสูตร : นวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเ...

โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับสู่การศึกษาปฐมวัย


วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและภารกิจงานตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง6/7ด้านและการจัดกิจกรรมทางวิชาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย(อายุต่ำกว่า 3 ปี / 3 – 5 ปี) และการจัดการเรียนการสอนการบริหารงานวิชาการเชิงนวัตกรรมภายใต้ทฤษฎีการศึกษาปฐมวัย
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงทิศทางการจัดการในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 และนโยบายด้านการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดยุทธศาสตร์ระดับมหภาคของรัฐบาลด้านการศึกษาและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พ.ศ. 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นโรงเรียนอนุบาล
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติในขั้นตอนการดำเนินงานการสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ตามหนังสือที่ มท 0816.4/ว 1080 ลว 5 มิ.ย. 60) ด้านอาคารสถานที่และมาตรฐานการศึกษา/งานวิชาการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรในการรองรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment LPA สถ.-อปท.) ด้านที่4 การบริการสาธารณะ/การประเมินด้านการศึกษา
เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันสู่เส้นทางการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานการประเมินผลงานทางวิชาการและเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะระบบใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน

กลุ่มเป้าหมาย
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ที่ปรึกษาฯ
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ผู้อำนวยการสำนัก /กองคลัง / กองการศึกษา / นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / ศึกษานิเทศก์ / นักบริหารการศึกษา /นักวิชาการศึกษา /เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา / ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ บัญชี การเงินในสถานศึกษา / ครูผู้สอน
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / ครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก / เจ้าหน้าที่พัสดุบัญชีการเงิน ศพด.
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน/หรือผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารเห็นสมควรเข้ารับการอบรม

วันเวลาและสถานที่
รุ่นที่ 1 วันที่ 5 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม นภาลัย จังหวัด อุดรธานี
รุ่นที่ 2 วันที่ 5 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม อัศวรรณ จังหวัด หนองคาย

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที
คุณอนุรักษ์ โทรศัพท์ 090 - 9823661 LINE : anurak.imd E-mail : anurak69@gmail.com
คุณอมรา โทรศัพท์ 063 - 5469269 LINE : apple.ama E-mail : amara04210@gmail.com
คุณวรวิทย์ โทรศัพท์ 086 - 3689449 LINE : Gas2830 E-mail : diangsa2830@gmail.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Newsletter Signup

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2259-5511

Center.cas.swu@gmail.com