ศูนย์บริการวิชาการ มศว : 0-2259-5511 : 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในปัจจุบันและอนาคต กับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง....

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในปัจจุบันและอนาคต กับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (สำหรับภาคเอกชน)

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในปัจจุบันและอนาคต กับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (สำหรับภาคเอกชน) สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจเป็นคู่ค้ากับภาครัฐ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา จะได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในปัจจุบันและอนาคต กับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกระบวนการขั้นตอน การวิเคราะห์ และเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่การแข่งขันการเสนอราคา รวมถึงจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการเป็นคู่ค้าภาครัฐระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกันและวิทยากร


วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในปัจจุบันและอนาคตกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่สนใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ การวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่การแข่งขันการเสนอราคา
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่สนใจเป็นคู่ค้ากับภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารสัญญา และการส่งมอบงาน และจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการเป็นคู่ค้าภาครัฐ ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกันและวิทยากร

หัวข้อในการสัมมนา
1. กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในปัจจุบัน และอนาคตกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2. กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ
3. การวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่การแข่งขันการเสนอราคา
4. การบริหารสัญญา และการส่งมอบงาน และจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

ดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Newsletter Signup

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2259-5511

Center.cas.swu@gmail.com