ศูนย์บริการวิชาการ มศว : 0-2259-5511 : 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยเหตุผล กระบวนการคิด และการแก้ปัญหา คณิตศาสตร์จึงเป็นวิชา ที่ช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นคนมีเหตุผล มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ ตลอดจนมีทักษะ การแก้ปัญหา ทำให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ยิ่งกว่านั้น คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ทำให้มีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมากมายในทุกวันนี้ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ครู จึงเป็นบุคลากรวิชาชีพที่ทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐ และเอกชน ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง การจัดการศึกษาในยุคใหม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักถึงความสำคัญ ในการพัฒนาบุคลากร ครู ที่เป็นหัวใจหลักในการพัฒนาการเรียนการสอน จึงได้จัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21” เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้มีความสามารถในด้านการพัฒนาหลักสูตร วางแผนการจัดการเรียนรู้ และสร้างเสริมเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ด้านการส่งเสริมศักยภาพการพัฒนา การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้มีความสามารถ ในด้านการพัฒนาหลักสูตร วางแผนการจัดการเรียนรู้ ฝึกทักษะการสอน และสร้างเสริมเทคนิคการจัดการ กระบวนการฝึกคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ กระบวนการสังเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ กระบวนการวางแผนและแก้ปัญหา ผ่านกระบวนการ กิจกรรม และสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย
ครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไป จานวน 100 คน

วันเวลาและสถานที่
ดำเนินกิจกรรม ระหว่างวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 รวม 2 วัน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ผู้เข้าร่วมโครงการที่เข้ารับการอบรมเกิน 80% ของระยะเวลาในการจัดอบรม จะได้รับเกียรติบัตรจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เนื้อหาหลักสูตร
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเชื่อมโยง และกระบวนการทางคณิตศาสตร์
แนวการประเมินผลการเรียนรู้ที่คานึงถึงทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
หลักการออกแบบและจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์
หลักการออกแบบและสร้างสื่อการสอนคณิตศาสตร์และนวัตกรรมทางการศึกษา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Newsletter Signup

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2259-5511

Center.cas.swu@gmail.com