ศูนย์บริการวิชาการ มศว : 0-2259-5511 : 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ประชาสัมพันธ์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“การจัดทำและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ....

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“การจัดทำและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติและขั้นตอนการเตรียมเอกสารภารกิจงานด้านการเงินการคลัง การพัสดุ การบัญชีของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก”

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมตามแนวทางปฏิบัติของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินงบประมาณตามแผนงานโครงการในแผนพัฒนา การศึกษาสี่ปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี การเขียนโครงการ การบริหารโครงการและการนำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณไปสู่การปฏิบัติ/การตรวจสอบด้านการเงินการคลัง การพัสดุและการบัญชีจากหน่วยตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องประกอบการดำเนินการตามระเบียบรายได้สถานศึกษา /ระเบียบพัสดุสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ วิธีบันทึกบัญชีและการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีค่าลงทะเบียนจำนวน๓,๙๐๐.- บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย)


เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการอบรมตามภูมิภาค ดังนี
รุ่นที่ 1 วันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2560 โรงแรม ฟูราม่า จังหวัด เชียงใหม่
รุ่นที่ 2 วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2560 โรงแรม เวียงอินทร์ จังหวัด เชียงราย
รุ่นที่ 3 วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2560 โรงแรม ท๊อปแลนด์ จังหวัด พิษณุโลก

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที
คุณอนุรักษ์ โทรศัพท์ 090 - 9823661 LINE : anurak.imd E-mail : anurak69@gmail.com
คุณอมรา โทรศัพท์ 063 - 5469269 LINE : apple.ama E-mail : amara04210@gmail.com
คุณวรวิทย์ โทรศัพท์ 086 - 3689449 LINE : Gas2830 E-mail : diangsa2830@gmail.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Newsletter Signup

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2259-5511

Center.cas.swu@gmail.com