ศูนย์บริการวิชาการ มศว : 0-2259-5511 : 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเทคนิคการจัดกิจกรรมการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง...

โครงการหลักสูตรอบรมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฐมวัยแบบบูรณาการในบริบทท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเทคนิคการจัดกิจกรรมการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริม พัฒนาการทางสมองสำหรับเด็กวัยเริ่มเรียนด้วยนิทาน เกม เพลง (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2551มาตรฐานที่ 4 การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารงาน วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร)

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานด้านงานวิชาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและพัฒนาบุคลากรตลอดจนผู้บริหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สอดคล้องกับทิศทางการศึกษาแนวใหม่ในศตวรรษที่ 21 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนการศึกษาชาติ 20 ปี (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ.2560 – 2564 แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (2561 – 2564 ) นโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงนโยบายด้านการศึกษาต่างๆของรัฐบาล โดยมีค่าลงทะเบียนจํานวน 3,900.- บาท(สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ได้เต็มจํานวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย) จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว


เพื่ออานวยความสะดวก ให้กับผู้เข้ารับการอบรมตามภูมิภาค ดังนี้
รุ่นที่ 6 วันที่ 22 – 23 เมษายน พ.ศ. 2560 โรงแรม เซ็นทารา หาดใหญ่จังหวัด สงขลา
รุ่นที่ 7 วันที่ 29 - 30 เมษายน พ.ศ. 2560 โรงแรม ทวินโลตัส จังหวัด นครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 8 วันที่ 6 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว (ปิ่นเกล้า) จังหวัด กรุงเทพมหานคร

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที
คุณอนุรักษ์ โทรศัพท์ 090 - 9823661 LINE : anurak.imd E-mail : anurak69@gmail.com
คุณอมรา โทรศัพท์ 063 - 5469269 LINE : apple.ama E-mail : amara04210@gmail.com
คุณวรวิทย์ โทรศัพท์ 086 - 3689449 LINE : Gas2830 E-mail : diangsa2830@gmail.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Newsletter Signup

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2259-5511

Center.cas.swu@gmail.com