ศูนย์บริการวิชาการ มศว : 0-2259-5511 : 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ประชาสัมพันธ์

โครงการหลักสูตรการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฐมวัยแบบบูรณาการ ( จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี )

โครงการหลักสูตรการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฐมวัยแบบบูรณาการในบริบทท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับมหภาค

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งระบบ โดยโครงการและหลักสูตรสอดคล้องกับแนวนโยบายต้นสังกัดเรื่องแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12และยุทธศาสตร์นโยบายด้านการศึกษา โดยการฝึกอบรมเน้นลงมือฝึกปฏิบัติจริงจากวิทยากรเครือข่ายการจัดทําแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ 2560 โดยมีค่าลงทะเบียนจํานวน 3,900.- บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจํานวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย) จึงได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว


เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการอบรมตามภูมิภาค ดังนี
รุ่นที่ 16 วันที่ 22 – 23 เมษายน พ.ศ. 2560 โรงแรม เซ็นทารา หาดใหญ่จังหวัด สงขลา
รุ่นที่ 17 วันที่ 29 - 30 เมษายน พ.ศ. 2560 โรงแรม ทวินโลตัส จังหวัด นครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 18 วันที่ 6 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว (ปิ่นเกล้า) จังหวัด กรงเทพมหานคร

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที
คุณอนุรักษ์ โทรศัพท์ 090 - 9823661 LINE : anurak.imd E-mail : anurak69@gmail.com
คุณอมรา โทรศัพท์ 063 - 5469269 LINE : apple.ama E-mail : amara04210@gmail.com
คุณวรวิทย์ โทรศัพท์ 086 - 3689449 LINE : Gas2830 E-mail : diangsa2830@gmail.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Newsletter Signup

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2259-5511

Center.cas.swu@gmail.com