ศูนย์บริการวิชาการ มศว : 0-2259-5511 : 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP”

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP” ระหว่างวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมอินทรา รีเจนท์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบริบทของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมถึงระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงบริบทความสัมพันธ์กับกฎหมาย ระเบียบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด้านการเงินการคลัง ด้านการงบประมาณ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำและประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการก่อสร้าง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี รวมถึงการดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และกระบวนการและขั้นตอนที่แตกต่างจากวิธีปฏิบัติในปัจจุบัน
5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาตระหนักถึงความสำคัญการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
6. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานพัสดุ ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกันและวิทยากร
หัวข้อการสัมมนา
1. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และประกาศที่เกี่ยวข้อง
2. กระบวนการและขั้นตอน การจัดทำและประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการก่อสร้าง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
3. กระบวนการและขั้นตอน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
4. การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และเทคนิคการแก้ไขปัญหา
5. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวรัตนา ปฏิสนธิเจริญ (ผู้ประสานงานโครงการ) โทร 086 399 9842
นายหัสดินทร์ สอนปะละ (ผู้ประสานงานโครงการ) โทร 02 6495000 ต่อ 11029
***รับจำนวนจำกัด เพียง 300 ท่าน***
ดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Newsletter Signup

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2259-5511

Center.cas.swu@gmail.com