ศูนย์บริการวิชาการ มศว : 0-2259-5511 : 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและแนวทางการป้องกันการทุจริต

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและแนวทางการป้องกันการทุจริต

วัตถุประสงค์ของโคงการ
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาได้รับความรู้ในการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในหลักสูตรที่อบรม
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเรียนรู้ถึงวิธีการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้อย่างถูกต้องและเรียนรู้ถึงบทกาหนดโทษในหลักสูตรที่อบรมเป็นกรณีศึกษา

รุ่น 2 วันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2560 จังหวัดเชียงใหม่

รุ่น 3 วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2560 จังหวัดระยอง

รุ่น 4 วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2560 จังหวัดชุมพร

รุ่น 5 วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2560 จังหวัดอุบลราชธานี

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที
คุณมัณฑนา แกล้วกล้า - เจ้าหน้าที่การประชาสัมพันธ์ โทร. 063-193 - 4988
คุณมะลิ สุทธิรักษ์ - เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และลงทะเบียน โทร. 095 –206-9025

Newsletter Signup

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2259-5511

Center.cas.swu@gmail.com