ศูนย์บริการวิชาการ มศว : 0-2259-5511 : 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บริการจัดฝึกอบรม - สัมมนาทางวิชาการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำหรับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผลงานที่ผ่านมา
ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานวิจัย ติดตามและประเมินผลงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยครอบคลุมหลายด้าน ผลงานที่ผ่านมา

บริการจัดศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ

มีทีมงานที่มีประสบการณ์ชำนาญงาน พัฒนาบุคลากร ได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และขยายวิสัยทัศน์ เป็นมุมมองใหม่ ๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด หรือมุมมองๆ ต่างกันร่วมกัน ผลงานที่ผ่านมา

ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ

บริการฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญทางวิชาการให้กับหน่วยงานต่างๆ เรามีประสบการณ์และความชำนาญในการจัดประชุม สัมมนา และอบรมทางด้านวิชาการ ทักษะ และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร นักธุรกิจ ผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้ที่สนใจ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรในปัจจุบัน ได้หลายรูปแบบ เรามีหลักสูตร อบรมหลักสูตรระยะสั้นและยาว อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯลฯ สำหรับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ศูนย์บริการวิชาการ มศว

CAS - SWU

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พัฒนาและสร้างสรรค์การบริการวิชาการสู่สังคมอย่างมืออาชีพ บริหารจัดการทรัพยากรทางวิชาการสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ

จัดฝึกอบรม - สัมมนาวิชาการ
ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
งานวิจัย - บริการวิชาการ

Newsletter Signup

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2259-5511

Center.cas.swu@gmail.com