ศูนย์บริการวิชาการ มศว : 0-2259-5511 : 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Center for Academic Services Srinakharinwirot University นำวิชาการสู่การจัดการธุรกิจ (Academic for Business Management) บริหารจัดการทรัพยากรทางวิชาการสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ รับตรง มศว 2560 ประเภทรับตรงทัวไปและโครงการต่างๆ 31 มีนาคม 2560 18.00 น. admission.swu.ac.th

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

“พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ” - สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องภายใต้ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2560 ภาคต้น รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 17 เมษายน 2560 ดูรายระเอียดการสมัครได้ที่ grad.swu.ac.th และ admission.swu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการฝึกอบรม-สัมมนา / ภาพข่าวกิจกรรม / ประกวดราคา-จัดชื้อจัดจ้าง / สมัครงาน

ข่าวสารรอบรั้วมหาลัย

ศูนย์บริการวิชาการ มศว

CAS - SWU

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พัฒนาและสร้างสรรค์การบริการวิชาการสู่สังคมอย่างมืออาชีพ บริหารจัดการทรัพยากรทางวิชาการสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ

จัดฝึกอบรม - สัมมนาวิชาการ
ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
งานวิจัย - บริการวิชาการ


Newsletter Sign Up

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2259-5511

Center.cas.swu@gmail.com