Hotline : 0-2259-5511 ** 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรงทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการฝึกอบรม-สัมมนา / ภาพข่าวกิจกรรม / ประกวดราคา-จัดชื้อจัดจ้าง / สมัครงาน

ข่าวสารมหาวิทยาลัย

PR SWU CHANNELSNewsletter Sign Up

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2259-5511

Center.cas.swu@gmail.com