ศูนย์บริการวิชาการ มศว : 0-2259-5511 : 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐและการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Center for Academic Services Srinakharinwirot University นำวิชาการสู่การจัดการธุรกิจ (Academic for Business Management) บริหารจัดการทรัพยากรทางวิชาการสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2560 ดูรายระเอียดการสมัครได้ที่ admission.swu.ac.th admission.swu.ac.th

ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ http://training.obec.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการฝึกอบรม-สัมมนา / ภาพข่าวกิจกรรม / ประกวดราคา-จัดชื้อจัดจ้าง / สมัครงาน

ข่าวสารรอบรั้วมหาลัย

ศูนย์บริการวิชาการ มศว

CAS - SWU

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พัฒนาและสร้างสรรค์การบริการวิชาการสู่สังคมอย่างมืออาชีพ บริหารจัดการทรัพยากรทางวิชาการสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ

จัดฝึกอบรม - สัมมนาวิชาการ
ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
งานวิจัย - บริการวิชาการ


Newsletter Sign Up

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2259-5511

Center.cas.swu@gmail.com