มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐได้ดำเนินงานตามพันธกิจและหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การเป็นที่ปรึกษา และให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ
CasSWU
CasSWU
ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ข่กิ
ข่าวสาร กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งหมดอยู่ที่นี่
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน การให้บริการ แบะการบริหารจัดการ
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานด้านบริการวิชาการ ของศูนย์บริการวิชาการ และศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน การให้บริการ ระบบการบริหารจัดการต่างๆ
25 ก.ค. 2565
โครงการพัฒนาผู้บริหาร ณ ห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)
เรียนเชิญหน่วยงานและองค์กร ที่เห็นความสำคัญ และสนใจการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ ด้วยการวางแผนการพัฒนาและสนับสนุนให้บุคลากรมีความสามารถตามขีดสมรรถนะเพื่อเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับการทำงานครบทุกด้าน โดยเฉพาะ “ผู้บริหาร” ผู้ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบริหารงานทั้งในเชิงนโยบาย และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการเร่งพัฒนาและปฏิบัติการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ
23 ก.ค. 2565
โครงการติดตามการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
ศูนย์บริการวิชาการเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีปณิธานสร้างสรรค์บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การมีระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพจึงสร้างความน่าเชื่อถือในสายตาผู้ใช้บริการ
2 ก.ค. 2565
ริวิ
เราเป็นองค์กรชั้นนำที่ให้คำปรึกษาและบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดอบรมสัมมนา ด้านจัดกิจกรรม Event ด้านการวิจัยและประเมินผล และด้านศึกษาดูงาน ในทุกสาขาวิชาการ ตามความต้องการของผู้รับบริการ
ลัสูฝึ
บริการจัดทำหลักสูตร จัดการอบรม และสัมมนาทางวิชาการ จากนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาวิชา
ริ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐได้ดำเนินงานตามพันธกิจและหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การเป็นที่ปรึกษา และให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ
บริการจัดการอบรมและสัมมนาทางวิชาการ
จากนักวิชาการที่มีประสบการณ์ตรง และผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาวิชา
บริการด้านการศึกษา วิจัย พัฒนา และประเมินผล
สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา วิจัย ให้แก่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน
บริการจัดกิจกรรม Event และประชาสัมพันธ์
โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดงานและประชาสัมพันธ์ให้แก่องค์กรต่าง ๆ
จัดโครงการศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
เรามีประสบการณ์และ ความชำนาญด้านการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ​
ติต่
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 อาคารบริการ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 8 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110