ติดต่อศูนย์บริการวิชาการ

โทรศัพท์ : 02 259 5511
แฟกซ์ : 02 259 2525
อีเมล : center.cas.swu@gmail.com

หากท่านพบปัญญาต้องการทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ โครงการฝึกอบรมสัมมนา สามารถติดต่อเราได้จากที่อยู่และเบอร์โทรด้านบน

เวลาทำการ

จันทร์– ศุกร์ : 08.00–17.00 น.

การเดินทาง

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐได้ดำเนินงานตามพันธกิจและหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ

การตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดตั้งองค์กรที่ทำหน้าที่บริการวิชาการ โดยจัดตั้งเป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีมติให้จัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการ โดยออกเป็นระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยศูนย์วิจัยและบริการ พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานและประสานงานการจัดบริการวิชาการ การวิจัย การศึกษาต่อเนื่องและการบริการด้านอื่น ๆ บนพื้นฐานศักยภาพทางปัญญาและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยในการนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน ทั้งในภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งการเพิ่มคุณภาพชีวิตของครอบครัว ชุมชน และสังคมทางหนึ่งด้วย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ศูนย์วิจัยและบริการ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์บริการวิชาการ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่ดำเนินการอยู่และไม่ซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วเป็นปกติ ปัจจุบันศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นองค์กรในการดำเนินและประสานงานด้านการบริการวิชาการ การวิจัย และการศึกษา ให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน โดยครอบคลุมการบริการวิชาการ ได้แก่ การบริการด้านงานหลักสูตร อบรม ประชุม สัมมนาศึกษาดูงาน งานวิจัย งานนิทรรศการ และงานบริการวิชาการอื่น ๆ ตามความต้องการของผู้รับบริการ

ปรัชญา/ วิสัยทัศน์/ ปณิธาน

ปรัชญา

นำวิชาการสู่การจัดการธุรกิจ (Academic for Business Management)

วิสัยทัศน์

องค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจของมหาวิทยาลัยภายในปี พ.ศ.2561

ปณิธาน

บริหารจัดการทรัพยากรทางวิชาการสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ


แผนยุทธศาสตร์


ผลงานโครงการของเรา

95 Projects

โครงการปี 2557

96 Projects

โครงการปี 2558

109 Projects

โครงการปี 2559

87 Projects

โครงการปี 2560

ติดต่อเรา

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

TOP