Hotline : 0-2259-5511 ** 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดโครงการ แบบฟอร์มต่างๆ

30-03-2560

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในปัจจุบันและอนาคต กับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (สำหรับภาคเอกชน)

23-03-2560

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแนวใหม่”

24/03/2560

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการบริหารงานพัสดุและการบริหารระบบงบประมาณภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

09/03/2560

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเทคนิคการจัดกิจกรรมการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสมองสำหรับเด็กวัยเริ่มเรียนด้วยนิทาน เกม เพลง

08/03/2560

โครงการหลักสูตรอบรมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฐมวัยแบบบูรณาการในบริบทท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักสูตร : การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20/02/2560

โครงการค่ายศิลปะเพื่อเด็กและเยาวชนรุ่นที่ 1-4 / 60" น้องๆจะได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างกระบวนการความคิดสร้างสรรค์

12/02/2560

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการบริหารงานพัสดุและการบริหารระบบงบประมาณภาครัฐ

Newsletter Signup

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2259-5511

Center.cas.swu@gmail.com