ติดต่อศูนย์บริการวิชาการ

โทรศัพท์ : 02 259 5511
แฟกซ์ : 02 259 2525
อีเมล : center.cas.swu@gmail.com

หากท่านพบปัญญาต้องการทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ โครงการฝึกอบรมสัมมนา สามารถติดต่อเราได้จากที่อยู่และเบอร์โทรด้านบน

เวลาทำการ

จันทร์– ศุกร์ : 08.00–17.00 น.

การเดินทาง

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Lead the Leaders Program 2019

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ประสานงานโครงการ โทร. 089-811-4012

อีเมล์ leadercas2019@gmail.com

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรอื่ง “แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. การ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” ประจำปี 2562 รุ่น ที่1

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. การ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ประจ าปี 2562 รุ่นที่ 1 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ระหว่างวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผสู้ นใจสามารถสมคัรไดต้งั้แต่บดัน้ี ้ถงึวนัจนัทรท์ ่ี11 กุมภาพันธ์ 2562 และขอสงวนสทิธใิ์นการปิดรบัสมคัรลงทะเบยีนเมอ่ืจา นวน ผู้เข้าร่วมอบรมครบจ านวน รับเพียง 80 ท่านเท่านั้น ค่าลงทะเบียนเพียงท่านละ 5,300 บาท (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นายหัสดินทร์ สอนปะละ โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 1 1029 , 0 2259 5511

นางสาวรัตนา ปฏิสนธิเจริญ โทรศัพท์มือถือ 086 399 9842

โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครผู้ประกอบการ ที่สนใจ เข้าร่วม โครงการฯฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มยอดขายด้วยช่องทางการตลาดออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และ ส่งเสริมช่องการตลาดออนไลน์ที่เหมาะกับธุรกิจของท่านแบบตัวต่อตัว รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 30 กิจการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณรัตนา หมายเลขโทรศัพท์ 086-399-9842

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และการบันทึกข้อมูลในระบบ E-GP”(จ.กรุงเทพมหานคร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวรัตนา ปฏิสนธิเจริญ (ผู้ประสานงานโครงการ) โทร 086 399 9842

นายหัสดินทร์ สอนปะละ (ผู้ประสานงานโครงการ) โทร 02 6495000 ต่อ 11029

SIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

TOP