ศูนย์บริการวิชาการ มศว : 0-2259-5511 : 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันการนำเสนอสินค้าในสื่อเว็บไซต์ตลาดกลางหรือสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนเข้าสู่ยุค Digital Economy ประจำปีงบประมาณ 2560 และพิธีปิดโครงการ ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 13.00 น.-16.00น. ณ ห้อง G 23 ชั้น3 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการส่วนพัฒนาภูมิปัญญาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน นายสันทิส สอนมูลปิ่น กล่าวรายงาน และ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ กล่าวปิดงาน

Newsletter Signup

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2259-5511

Center.cas.swu@gmail.com