ติดต่อศูนย์บริการวิชาการ

โทรศัพท์ : 02 259 5511
แฟกซ์ : 02 259 2525
อีเมล : center.cas.swu@gmail.com

หากท่านพบปัญญาต้องการทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ โครงการฝึกอบรมสัมมนา สามารถติดต่อเราได้จากที่อยู่และเบอร์โทรด้านบน

เวลาทำการ

จันทร์– ศุกร์ : 08.00–17.00 น.

การเดินทาง

Amy McGill

ดร.วีระนันท์ ค านึงวุฒิ

ผุ้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

ปริญญาเอก : Ph.D. (การจัดการ) University of London

ปริญญาโท : M.A. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
Brunel University

ปริญญาตรี : อ.บ. (ภาษาเยอรมัน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Michael Jonas

ดร.ศศิธร ยุวโกศล

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

ปริญญาเอก : สาขานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท : สาขาวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี : อ.บ. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Amy McGill

ผศ.ดร.กฤชณัท แสนทวี

รองผุ้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ปริญญาเอก : สาขานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท : วม. สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท : คบ. สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรี : สาขาธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปริญญาตรี : ศศ.บ. สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี : สาขาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Patricia Knowles

ดร.อัญชนา กลิ่นเทียน

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

ปริญญาเอก : ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท : ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี : ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

Jonathan Jane

นายอภิวัฒ รัตนวัน

ผู้จัดการศูนย์บริการวิชาการ
Arthur Bertrand

รัตนา ปฏิสนธิเจริญ

นักบริหารทั่วไป
Kelly Lewis

จันทร์เพ็ญ สิทธิพันธ์

นักบริหารทั่วไป
James Clayton

วิภาดา อภัยสุวรรณ

นักบริหารทั่วไป
Jonathan Jane

ธัญวรัตม์ เชียงสอน

นักบริหารทั่วไป
Arthur Bertrand

จักรพรรณ ไชยณรงค์

นักบริหารทั่วไป
Kelly Lewis

อนุรชา อตมกูลศรี

นักบริหารทั่วไป
James Clayton

ปาลิกา ครองบ้าน

นักวิชาการเงินและบัญชี
Kelly Lewis

กัมพลศักดิ์ รุ่งเรือง

นักวิชาการเงินและบัญชี
Arthur Bertrand

หัสดินทร์ สอนปะละ

นักวิชาการพัสดุ
Jonathan Jane

ทัศนีย์ หนาดทอง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

SIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

TOP