ติดต่อศูนย์บริการวิชาการ

โทรศัพท์ : 02 259 5511
แฟกซ์ : 02 259 2525
อีเมล : center.cas.swu@gmail.com

หากท่านพบปัญญาต้องการทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ โครงการฝึกอบรมสัมมนา สามารถติดต่อเราได้จากที่อยู่และเบอร์โทรด้านบน

เวลาทำการ

จันทร์– ศุกร์ : 08.00–17.00 น.

การเดินทาง

ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิ

ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิ

ผุ้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

ปริญญาเอก : Ph.D. (การจัดการ) University of London

ปริญญาโท : M.A. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
Brunel University

ปริญญาตรี : อ.บ. (ภาษาเยอรมัน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ศศิธร ยุวโกศล

ดร.ศศิธร ยุวโกศล

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

ปริญญาเอก : สาขานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท : สาขาวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี : อ.บ. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.กฤชณัท แสนทวี

ผศ.ดร.กฤชณัท แสนทวี

รองผุ้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ปริญญาเอก : สาขานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท : วม. สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท : คบ. สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรี : สาขาธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปริญญาตรี : ศศ.บ. สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี : สาขาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.อัญชนา กลิ่นเทียน

ดร.อัญชนา กลิ่นเทียน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ปริญญาเอก : ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท : ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี : ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายอภิวัฒ รัตนวัน

ผู้จัดการศูนย์บริการวิชาการ

รัตนา ปฏิสนธิเจริญ

นักบริหารทั่วไป

จันทร์เพ็ญ สิทธิพันธ์

นักบริหารทั่วไป

วิภาดา อภัยสุวรรณ

นักบริหารทั่วไป

ธัญวรัตม์ เชียงสอน

นักบริหารทั่วไป

อนุรชา อตมกูลศรี

นักบริหารทั่วไป

ปาลิกา ครองบ้าน

นักวิชาการเงินและบัญชี

กัมพลศักดิ์ รุ่งเรือง

นักวิชาการเงินและบัญชี

หัสดินทร์ สอนปะละ

นักวิชาการพัสดุ

ทัศนีย์ หนาดทอง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

SIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

TOP