ติดต่อศูนย์บริการวิชาการ

โทรศัพท์ : 02 259 5511
แฟกซ์ : 02 259 2525
อีเมล : center.cas.swu@gmail.com

หากท่านพบปัญญาต้องการทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ โครงการฝึกอบรมสัมมนา สามารถติดต่อเราได้จากที่อยู่และเบอร์โทรด้านบน

เวลาทำการ

จันทร์– ศุกร์ : 08.00–17.00 น.

การเดินทาง

ปีงบประมาณ รายชื่อโครงการ
2560
กรมทางหลวง
โครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ความรู้แผยแพร่ข่าวสารทางสื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์และประเมินการรับรู้ของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
2560
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/สสส.
โครงการประเมินการปฏิบัติการพัฒนาพระนิสิตธรรมทายาท
2560
กรมทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดรูปแบบกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
2560
บ. อีซุซุ มอเตอร์ เอเชีย (ประเทศไทย)
โครงการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับ GM ของบริษัท อีซุซุ ในประเทศไทย (Isuzu Thai Executive School)
2560
ศาลากลางจังหวัดชุมพร
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) ระดับมัธยมศึกษา
2560
คณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
โครงการอบรมเทคนนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Stata เพื่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ และสังคมศาสตร์
2560
สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทิภาพการบริหารจัดการด้านการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และหรือนโยบายสำคัญของรัฐบาล
2560
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ประจำปีงบประมาณ 2560
2560
สถาบันแม่ข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ และจัดการเรียนการสอน MOOC
2560
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
โครงการบริหารจัดการข้อมูลและสร้างสรรค์สื่อแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สสส.
2560
บ.สกินแล็บ เอเชีย
โครงการประเมินการเกิดการระคายเคืองของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
2560
กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โครงการดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกาแนะนำและประเมินศักยภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมคอมโพสิทสู่ Industty 4.0
2560
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
โครงการผลิตสื่อรายการทีวีดิจิตอลเพื่อสร้างการรับรู้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
2560
จังหวัดสระแก้ว
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
2560
สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม สาขาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเป้าหมาย
2560
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมบริหารงานประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2560
มหาวิทยาลัยฟินแลนด์
โครงการศึกษาและสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์การศึกาต่อในประเทศฟินแลนด์สำหรับมหาวิทยาลัยฟินแลนด์และมหาวิทยาลัยเครือข่าย
2560
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 15
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 15 พระนครศรีอยุธยา
2560
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน2
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
2560
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
โครงการจัดประชุมวิชาการ PD Forum และ RRRT-TTC international conference
2560
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
โครงการจัดงานมาฆปูรมีศรีสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2560
2560
กรมการขนส่งทางบก
โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการควบคุม กำกับ ดูแล โรงเรียนสอนขับรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2560
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี
2560
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่ยุค Digital Economy
2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
2560
กรมธนารักษ์
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกรมธนารักษ์
2560
การประปานครหลวง
โครงการศึกษาความเป็นไปได้การบูรณาการระบบสารสนเทศและการจัดสรรพื้นที่ Cloud Computing โรงงานไพ่
2560
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2560
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โครงการออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือแบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
2560
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.
โครงการกรุงเทพฯสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (สำนักงานและโรงเรียนสีเขียว)
2560
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
โครงการตรวจสอบความมั่นคงด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (Computer Audits) ISO 27001
2560
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ.
โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค
2560
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยปี 2560
2560
ม.เชียงใหม่
โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2560
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการจัดทำระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
2560
บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
โครงการจัดทำกรอบมาตรฐานตามความสามารถหลักขององค์กรเพื่อพัฒนาผลิตภาพของบุคลากร
2560
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับการจัดการเรียนรวม
2560
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยเพื่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้เสริมสร้างทักษะทางภาษาและทักษะทางสังคมของผู้เรียน
2560
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดกิจกรรมเกมส์การศึกษาจากสื่อธรรมชาติ
2560
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการฝึกอบรมครูหลักสูตร Teaching English Grammar Creatively การสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์
2560
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสำนึกความรักชาติรักมาตุภูมิด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงพัฒนา
2560
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับประถามศึกษา
2560
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการอบรมหลักสูตร เศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
2560
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2560
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการฝึกอบรมครูหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย
2560
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสอนภาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ตามนโยบายการจัดกิจกรรม 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2560
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา
2560
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการทดลองอย่างง่าย (Easy Lab)
2560
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการฝึกอบรมครูประจำการหลักสูตร การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงาน
2560
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ครูประจำการการวิจัยในชั้นเรียน 5 ระยะ สำหรับครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2560
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะครู ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แนว Active Learning
2560
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์วิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา
2560
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ตามนโยบายการจัดกิจกรรม 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2560
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา
2560
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา
2560
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา
2560
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการเรียนรวมแบบมืออาชีพ
2560
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแบบวัดและประเมินบุคลากรตามคุณลักษณะที่สำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4G+
2560
เทศบาลนครนนนทบุรี
โครงการสำรวจแนวทางพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรีสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)
2560
สวทช.
โครงการประเมินทางจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปริญญาตรี
2560
NECTEC
โครงการทดสอบระบบ Thai Word Search API
2560
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ไทยแลนด์ 4.0
2560
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
โครงการประเมินบทบาทวื่อสาธารณะบนช่องทางที่หลากหลาย (Multi-Platform)
2560
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัน สธ.
โครงการจัดทำเอกสารวิชาการเรื่อง การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนและแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
2560
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)
โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการเพิ่มความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
2560
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง
2560
บ. รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2560
อบจ.ศรีสะเกษ
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
2560
สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก
โครงการศึกษาจัดทำแนวทางในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนขับรถ
2560
กรมทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
โครงการยกระดับคุณภาพองค์กรเพื่อความยั่งยืน
2559
โครงการลงทะเบียน
โครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ ถอดแบบ ทำรายการวัสดุ ราคากลาง งานก่อสร้าง
2559
บจก. ทรู อินเทอร์เน็ต
โครงการจัดหมวดหมู่คลังความรู้เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2559
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดรูปแบบกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
2559
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อใช้ความรู้เผยแพร่ข่าวสารและประเมินการรับรู้ของสื่อวิทยุและหนังสือพิมพ์ ของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
2559
การรถไฟแห่งประเทศไทย
โครงการรอบรู้สู่อาเซียนกับการรถไฟประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางรถไฟผ่านสื่อโทรทัศน์
2559
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)
โครงการสร้างความตระหนักวิถีชุมชน คนเมืองกระบี่
2559
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้า จังหวัดกระบี่
2559
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)
โครงการศึกษาสภาพวิถีชุมชนประชาชนเมืองกระบี่
2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
โครงการการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศโครงการส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนชาวกาญจนบุรี เพื่อก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนและเปิดประตูสู่ทวาย
2559
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
2559
สำนักวิชาการสารณสุข สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
โครงการจัดทำวารสารวิชาการสาธารณสุข
2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2559
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย
2559
กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดตราสินค้าสู่อาเซียน ปีงบประมาณ 2559
2559
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาประถมศึกษา
2559
สำนักงาน ก.พ.
โครงการอบรม หลักสูตร "กฎหมายมหาชนสำหรับข้าราชการสำนักงาน ก.พ.
2559
การรถไฟแห่งประเทศไทย
โครงการ " สุดขั้วทั่วไทย "ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟฝ่านสื่อโทรทัศน์
2559
กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน
2559
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้ประกอบการมืออาชีพยุคดิจิทัล"
2559
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
โครงการสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของผู้ชมไทยพีบีเอสในไดรมาสที่ 3 และ 4
2559
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
โครงการศึกษาเพื่อลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของโรงงานไพ่กรมสรรพสามิต
2559
สำนักพัฒนาผู้ประกอบการกรมส่งเสรมอุตสาหกรรม
กิจกรรม"การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้เกิดธุรกิจใหม่" (New Business Creation : NBC )
2559
กรมธนารักษ์
โครงการ "การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกรมธนารักษ"
2559
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กิจกรรมการยกระดับวิสาหกิจสู่การเป็น SMEs แห่งอนาคต (SMEs New Era)
2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2559
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2559
สำนักนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม
โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
2559
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
โครงการจัดงาน "มาฆปูรมีศรีสระแก้ว"
2559
องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค)
โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
2559
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้บริหารระดับ G8 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2559
กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย
โครงการจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ (โรคไข้เลือดออก)
2559
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โครงการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมยางพารารองรับ AEC กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฯ
2559
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)
โครงการสร้างความตระหนักวิถีชุมชน คนเมืองกระบี่
2559
ศาลากลางจังหวัดกระบี่
โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
2559
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ
โครงการสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนแทนต์ประจำปี 2558
2559
คณะสังคมศาสตร์ มศว
โครงการ"ศึกษาและประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก"
2559
การไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทย
โครงการดำเนินการสำรวจความต้องการ บริบทโดยรอบและวางแผนการดำเนินกิจกรรมในชุมชนสำคัญของการไฟฟ้านครหลวง
2559
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)
โครงการจ้างที่ปรึกษาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในห้วข้อ "โครงการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ปี 2559 "
2559
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
โครงการการพัฒนาระบบการจัดการแสดงสินค้าสำหรับร้านค้าปลีกเครื่องประดับ
2559
การกีฬาแห่งประเทศไทย
โครงการพัฒนาชุดทดสอบวัดความแม่นยำและความไวในการออกหมัดของนักมวย
2559
สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้แนวใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสาร
2559
กรมการจัดหางาน
โครงการจัดพิมพ์บันทึกการวางแผนอาชีพ (Career Planning) และหนังสือแปลผลบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ กรมการจัดหางาน
2559
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
การวิจัยเชิงสำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
2559
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2559
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)
โครงการสร้างความตระหนักวิถีชุมชน คนเมืองกระบี่ ระยะที่ 3
2559
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โครงการอบรมมัคคุเทศก์ไทยภาษาเกาหลีและผู้ประสานงานการท่องเที่ยวชาวเกาหลี
2559
กรมการจัดหางาน
โครงการจัดพิมพ์ใบอนุญาตทำงานและใบเสร็จรับเงิน กรมการจัดหางาน
2559
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "ภาวะผู้นำ การวางแผน และการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา"
2559
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่เปี่ยมผลงาน (HPO)
2559
เทศบาลนครสมุทรปราการ
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
2559
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC
โครงการจ้างบริหารงาน"โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ "
2559
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "GHB Smart HR-Startegic HR"
2559
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์กระบี่ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการจังหวัดกระบี่
2559
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
2559
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ลพบุรี
โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและชุมชน" สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี
2559
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร MINI MBA Reunion
2559
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)
โครงการค่ายสร้างสรรค์สื่อด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ( Smart Young Consumer Leader to ASEAn 2016 )
2559
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
2559
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กสทช.
โครงการการจัดทำแนวทางทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
2559
สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
โครงการสร้างระบบดูแลสุขภาวะทางใจของนักเรียนและครู
2559
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
โครงการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คุณค่าอาหารของไทย (Thailand Food Forward)
2559
กรมธนารักษ์
โครงการ " พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกรมธนารักษ์"
2559
สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
โครงการวิจัยการนำวิทยาการบริหารความเสี่ยงในเชิงพฤติกรรมศาสตร์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยชั่วคราว
2559
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการวิจัยและพัฒนาสื่อการการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
2559
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะองค์กรพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายกและสระแก้ว
2559
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุคดิจิทัล (Digital OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2559
ศูนย์อำนวยการประสานงานการศึกษา จังหวัดชายแดนใต้
โครงการศึกษาและพัฒนาระบบติดตามศูนย์อำนวยการประสานงานการจัดการศึกษา จังหวัดชายแดนใต้
2559
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
โครงการจัดกิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (The Consumer Protection Media Contest)
2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการคุณภาพการศึกษา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2559
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นองค์การนวัตกรรมให้กับผู้บริหารและพนักงานธนาคารสงเคราะห์
2559
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
โครงการวิจัยและพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอน สื่อในการพัฒนาวิชาชีพครู ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
2559
อยุธยา
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประวัติศาสตร์อยุธยา กิจกรรมการศึกษาและออกแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
2559
สถานทูตอินเดีย
โครงการศึกษาโอกาสทางธุรกิจอุตสาหกรรมเภสัชกรรมในประเทศไทยของผู้ประกอบการอินเดีย
2559
สถานทูตอินเดีย
โครงการศึกษาโอกาสทางธุรกิจอุตสาหกรรมไอทีในประเทศไทยของผู้ประกอบการอินเดีย
2559
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด"
2559
โครงการลงทะเบียน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการบริหารพัสดุขั้นสูง การวิเคราะห์เชิงลึกปัญหาและกรณีศึกษาการจัดซื้อจัดจ้าง
2559
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "กลยุทธ์การบริหารแบบมืออาชีพ"
2558
บจก.โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย)
โครงการอบรมหลักสูตร "การพํฒนาบุคลากรด้าน People Development"ในระดับผู้จัดการแผนก (G7)
2558
สมาคมพัฒนาประชากรและสังคม
โครงการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม
2558
ราชกรีฑาสโมสร
โครงการพัฒนบุคลากร หลักสูตร " Key for Success and Happiness @ Work "
2558
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดรูปแบบกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
2558
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
2558
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา วิเคราะห์ และเผยแพร่วรรณกรรมสำหรับเด็ก เพื่อพัฒนากระบวนการอ่านในกลุ่มเด็กปฐมวัย
2558
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร รอบรู้ธุรกิจธนาคาร "'วางแผนดี วิเคราะห์เป็น บริการเด่น แข่งขันได้ "
2558
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อใช้ความรู้เผยแพร่ข่าวสารและประเมินการรับรู้ของสื่อวิทยุและหนังสือพิมพ์ ของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
2558
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม (การออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทย)
2558
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
โครงการถอดบทเรียนกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่
2558
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด
โครงการพัฒนาบุคลากร ระดับผู้บริหาร หลักสูตร Survival management in C. 21
2558
สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
โครงการจัดทำหนังสือเสริมพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
2558
สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบนวัตกรรมการให้บริการเทคโนโยลีทางการศึกษาระดับประถมศึกษา
2558
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกระทรวงยุติธรรม
โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต ประจำปีงบประมาณ
2558
ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย
โครงการวันธรรมาภิบาล ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (CG DAY)
2558
กรมศุลกากร
โครงการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารของข้าราชการกรมศุลกากร หลักสูตร "ศักยภาพผู้บริหาร...เติมเต็มสู่การพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน"
2558
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป สู่สังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปี 2558 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ Quadrant)
2558
กรมสางเสริมอุตสาหกรรม
โครงการการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาดและการบริการ (Consultancy Fund : CF)
2558
สำนักงาน กสทช.
โครงการศึกษาสภาพปัญหาจากเรื่องร้องเรียนที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการการจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
2558
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่ภาค 2 จังหวัดสุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และลพบุรี
2558
สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โครงการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ ภายใต้โครงการ "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" (New Entrepreneurs Creation : NEC)
2558
สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.
โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ
2558
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการและวัดผลการศึกษา ในโรงเรียนขนาดเล็ก
2558
สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพอากาศ
2558
สำนักการศึกษา กทม.
โครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
2558
กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กระทรวงอุตสาหกรรม
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดตราสินค้าสู่อาเซียน สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
2558
กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
2558
สำนักการศึกษา กทม.
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอ่าน
2558
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
โครงการบริหารจัดการข้อมูลและสร้างสรรค์สื่อแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สสส.
2558
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2558
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โครงการวิจัยประเมินผลการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา
2558
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)
โครงการจัดทำประชาสัมพันธ์พร้อมวิธีการผลิตสื่อพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบโซเซียลเน็ตเวิร์ค
2558
ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย
โครงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558
2558
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "การอบรมมาตรฐานการให้บริการที่ดีทั่วทั้งองค์กร"
2558
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร รอบรู้ธุรกิจธนาคาร "วางแผนดี วิเคราะห์เป็น บริการเด่น แข่งขันได้"
2558
เทศบาลนครสมุทรปราการ
โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนในเทศบาลนครสมุทรปราการ
2558
สำนักงานอตุสาหกรรมจังหวัดตราด
โครงการส่งเสริมการแปรรูปมังคุดอินทรีย์ครบวงจร กิจกรรมจัดทำระบบมาตรฐาน GMP เพื่อวางแนวทางการผลิตให้ถูกสุขลักษณะ
2558
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ"
2558
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคการติดต่อสื่อสาร"
2558
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
การวิจัยเชิงสำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
2558
ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2558
สำนักการโยธา กทม.
โครงการศึกษากรอบทิศทางการพัฒนากรุงเทพฯ ด้านการโยธาและโครงสร้างพื้นฐานในอีก 20 ปี ข้างหน้า
2558
กองนโยบายและแผนงาน สำนักสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตวีดีทัศน์แนะนำองค์กรสำนักสิ่งแวดล้อม
2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน
2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26
โครงการพัฒนาการสอนประวัติศาสตร์แนวใหม่
2558
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "Team Building Seminar"

SIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

TOP