ศูนย์บริการวิชาการ มศว : 0-2259-5511 : 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Project portfolio

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

ตัวอย่างผลงานบางส่วน

Id รายชื่อโครงการ หน่วยงาน
2560 โครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ความรู้แผยแพร่ข่าวสารทางสื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์และประเมินการรับรู้ของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
2560 โครงการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับ GM ของบริษัท อีซุซุ ในประเทศไทย (Isuzu Thai Executive School) บ. อีซุซุ มอเตอร์ เอเชีย
2560 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (กิจกรรมบริหารงานประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
2560 โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักพัฒนาอุตสาหกรรม
2560 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์
2560 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเทคนิคการบริหารงานพัสดุภาครัฐและการบริหารระบบงบประมาณ ลงทะเบียน
2560 โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ประจำปีงบประมาณ 2560 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2560 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
2560 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
2560 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 15 พระนครศรีอยุธยา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 15
2560 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน2
2560 โครงการจัดประชุมวิชาการ PD Forum และ RRRT-TTC international conference สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2560 โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่ยุค Digital Economy ประจำปีงบประมาณ 2560 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2560 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 1/2560 กรมธนารักษ์
2560 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2560 การประปานครหลวง
2560 โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะองค์กรพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายกและสระแก้ว สสส.
2559 โครงการจัดหมวดหมู่คลังความรู้เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 บจก. ทรู อินเทอร์เน็ต
2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบบริหารองค์กรภาครัฐ ลงทะเบียน
2559 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดรูปแบบกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
2559 โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร Key for Success and Happiness @ Team Work บจก.ที.เอ็น.อินฟอร์เมชัน ซิสเท็มส์
2559 โครงการรอบรู้สู่อาเซียนกับการรถไฟประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางรถไฟผ่านสื่อโทรทัศน์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
2559 โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้า จังหวัดกระบี่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)
2559 โครงการจัดทำวารสารวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
2559 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดตราสินค้าสู่อาเซียน ปีงบประมาณ 2559 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2559 โครงการอบรม หลักสูตร "กฎหมายมหาชนสำหรับข้าราชการสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.
2559 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้ประกอบการมืออาชีพยุคดิจิทัล" กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2559 โครงการสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของผู้ชมไทยพีบีเอสในไดรมาสที่ 3 และ 4 เดือน ก.พ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
2559 กิจกรรมการยกระดับวิสาหกิจสู่การเป็น SMEs แห่งอนาคต (SMEs New Era) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2559 โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ สำนักงานกิจการยุติธรรม
2559 โครงการจัดงาน "มาฆปูรมีศรีสระแก้ว" สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
2559 โครงการจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ (โรคไข้เลือดออก) กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย
2559 โครงการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมยางพารารองรับ AEC กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฯ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2559 โครงการสร้างความตระหนักวิถีชุมชน คนเมืองกระบี่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)
2559 โครงการการพัฒนาระบบการจัดการแสดงสินค้าสำหรับร้านค้าปลีกเครื่องประดับ บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
2559 โครงการพัฒนาชุดทดสอบวัดความแม่นยำและความไวในการออกหมัดของนักมวย การกีฬาแห่งประเทศไทย
2559 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้แนวใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสาร สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
2559 โครงการจัดพิมพ์บันทึกการวางแผนอาชีพและหนังสือแปลผลบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ กรมการจัดหางาน
2559 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2559 โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "การคิดเชิงกลยุทธ์" ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2559 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) เทศบาลนครสมุทรปราการ
2559 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (โดยบูรณาการการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนในการเรียนการสอน)" ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(
2559 โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "GHB Smart HR-Startegic HR" ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2559 โครงการค่ายสร้างสรรค์สื่อด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ( Smart Young Consumer Leader to ASEAn 2016 ) สคบ.
2559 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการบูรณาการการทำงาน ลงทะเบียน
2559 โครงการสร้างระบบดูแลสุขภาวะทางใจของนักเรียนและครู สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
2559 โครงการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารฯ(Thailand Food Forward) สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
2559 โครงการวิจัยการนำวิทยาการบริหารความเสี่ยงในเชิงพฤติกรรมศาสตร์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยชั่วคราว สำนักงานศาลยุติธรรม
2559 โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุคดิจิทัล (Digital OTOP) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2558 โครงการศึกษาแผนที่การตลาดและการสร้างมูลค่าสินค้าชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ องค์การอ๊อกแฟมประเทศไทย
2558 โครงการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม ระยะที่ 2 สมาคมพัฒนาประชากรและสังคม
2558 โครงการพัฒนบุคลากร หลักสูตร "Key for Success and Happiness @ Work " ราชกรีฑาสโมสร
2558 โครงการประเมินปัจจัยความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2558 โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ
2558 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา วิเคราะห์ และเผยแพร่วรรณกรรมสำหรับเด็ก เพื่อพัฒนากระบวนการอ่านในกลุ่มเด็กปฐมวัย สำนักวัฒนธรรม ฯ
2558 โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร รอบรู้ธุรกิจธนาคาร "'วางแผนดี วิเคราะห์เป็น บริการเด่น แข่งขันได้ " ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2558 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม (การออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทย) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
2558 โครงการพัฒนาบุคลากร ระดับผู้บริหาร หลักสูตร Survival management in C. 21 บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด
2558 โครงการจัดทำหนังสือเสริมพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
2558 โครงการพัฒนาศักยภาพฯ "ศักยภาพผู้บริหาร...เติมเต็มสู่การพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน" กรมศุลกากร
2558 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป สู่สังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านการบริหารจัดการ และบรรจุภัณฑ์ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
2558 โครงการศึกษาสภาพปัญหาจากเรื่องร้องเรียนที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการการจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช.
2558 โครงการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ ภายใต้โครงการ "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2558 โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.
2558 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพอากาศ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.
2558 โครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา กทม.
2558 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดตราสินค้าสู่อาเซียน สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา
2558 โครงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาด และการบริการ ลงทะเบียน
2558 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2558 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอ่าน สำนักการศึกษา กทม.
2558 โครงการการศึกษารูปแบบแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านคนพิการ คณะสังคมศาสตร์
2558 โครงการบริหารจัดการข้อมูลและสร้างสรรค์สื่อแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สสส. สสส.
2558 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการความสุขปลุกแรงบันดาลใจ สยามแม็คโคร
2558 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
2558 โครงการวิจัยประเมินผลการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2558 โครงการจัดทำประชาสัมพันธ์พร้อมวิธีการผลิตสื่อพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบโซเซียลเน็ตเวิร์ค การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)
2558 โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนในเทศบาลนครสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ
2558 โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร การประสานงาน และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ บ้านนันทวัน เพชรบุรี
2558 โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคการติดต่อสื่อสาร" ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2558 โครงการศึกษาดูงาน เรื่อง สวัสดิการและความก้าวหน้าของบุคลากรกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กองกลาง มศว
2558 โครงการรอบรู้สู่อาเซียนกับการรถไฟประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางรถไฟผ่านสื่อโทรทัศน์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
2558 โครงการศึกษากรอบทิศทางการพัฒนากรุงเทพฯ ด้านการโยธาและโครงสร้างพื้นฐานในอีก 20 ปี ข้างหน้า สำนักการโยธา กทม.
2558 โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางบกระยะเร่งด่วนของกรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท
2558 โครงการถอดบทเรียนและการพัฒนาบุคลากรงานด้านภัยพิบัติ สสส.
2558 โครงการผลิตวีดีทัศน์แนะนำองค์กรสำนักสิ่งแวดล้อม กองนโยบายและแผนงาน
2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน สพฐ. 26
2558 โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "Team Building Seminar" ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Newsletter Signup

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2259-5511

Center.cas.swu@gmail.com