ศูนย์บริการวิชาการ มศว : 0-2259-5511 : 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ประชาสัมพันธ์

โครงการการบริการวิชาการ การให้ความรู้การวางแผนการเงินส่วนบุคคล เพื่อให้ความรู้ด้านการวางแผนและการบริหารการเงินเพื่ออนาคต...

โครงการการบริการวิชาการ การให้ความรู้การวางแผนการเงินส่วนบุคคล เพื่อให้ความรู้ด้านการวางแผนและการบริหารการเงินเพื่ออนาคต

ขอเชิญบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการการบริการวิชาการ การให้ความรู้การวางแผนการเงินส่วนบุคคล เพื่อให้ความรู้ด้านการวางแผนและการบริหารการเงินเพื่ออนาคต การลงทุนทางการเงินกับสถาบันการเงิน และการประยุกต์ใช้หลักการการวางแผนการเงินให้แก่ตนเอง


วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้บริการวิชาการ ด้านการวางแผนทางการเงินเบื้องต้นแก่บุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒและบุคคลทั่วไป
ผู้เข้ารับอบรมสามารถมีความรู้ความเข้าใจในหลักการขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน ให้สอดคล้องกับชีวิตประจาวัน
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้หลักการการวางแผนการเงินได้

วันเวลาและสถานที่
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที
นายหัสดินทร์ สอนปะละ โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 11029, 0 2259 5511 โทรสาร 0 2259 2525

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Newsletter Signup

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2259-5511

Center.cas.swu@gmail.com