ศูนย์บริการวิชาการ มศว : 0-2259-5511 : 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ประชาสัมพันธ์

โครงการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยบูรณาการหลักสูตรโตไปไม่โกง...

โครงการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยบูรณาการหลักสูตรโตไปไม่โกงและการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (มาตรฐานใหม่) จาก สมศ.

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งระบบให้ สอดคล้องกับทิศทางการศึกษาภาคบังคับภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (ร่าง) นโยบายและแผน ยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ.2560 – 2564 แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ( 2561 – 2564 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงนโยบายด้านการศึกษาต่างๆของรัฐบาลโดยมีค่าลงทะเบียนจำนวน ๓,๙๐๐.- บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย) จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการอบรมตามภูมิภาค ดังนี้

ภาคอิสาน
รุ่นที่ 9 วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2560 โรงแรม ศรีลำดวน จังหวัด ศรีสะเกษ
รุ่นที่ 10 วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2560 โรงแรม ฟอร์จูนราชพฤกษ์ จังหวัด นครราชสีมา
รุ่นที่ 11 วันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2560 โรงแรม ริเวอร์ซิตี้ จังหวัด มุกดาหาร
รุ่นที่ 12 วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2560 โรงแรม เพชรรัขต์ การ์เด้น จังหวัด ร้อยเอ็ด
รุ่นที่ 13 วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2560 โรงแรม อัศวรรณ จังหวัด หนองคาย
ภาคเหนือ
รุ่นที่ 14 วันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2560 โรงแรม ฟูราม่า จังหวัด เชียงใหม่
รุ่นที่ 15 วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2560 โรงแรม เวียงอินทร์ จังหวัด เชียงราย
รุ่นที่ 16 วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2560 โรงแรม ท๊อปแลนด์ จังหวัด พิษณุโลก
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณอนุรักษ์ โทรศัพท์ 090 - 9823661 LINE : anurak.imd E-mail : anurak69@gmail.com
คุณอมรา โทรศัพท์ 063 - 5469269 LINE : apple.ama E-mail : amara04210@gmail.com
คุณวรวิทย์ โทรศัพท์ 086 - 3689449 LINE : Gas2830 E-mail : diangsa2830@gmail.com
ดาวน์โหลดเอกสาร (อีสาน) ได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสาร (ภาคเหนือ) ได้ที่นี่

Newsletter Signup

Contact-info

Maecenas quis interdum Vestibulum consequat Nam iaculis lacinia elit Aliquam vitae.

s4877 Spruce Drive
          West Newton, PA 15089

+1 (734) 123-4567

mail@compname.com