ศูนย์บริการวิชาการ มศว : 0-2259-5511 : 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” สำหรับ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ รวมถึงจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานพัสดุ ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกันและวิทยากรศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิจารณาเห็นว่าหลักสูตร ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในสังกัดของท่านเป็นอย่างยิ่ง โดยวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ ซึ่งจะจัดอบรมในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 รวม ๒ วัน ณ โรงแรมอินทรา รีเจนท์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 3,700.-บาท (สามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวมค่าที่พัก) รายละเอียดตามแนบ โดย ผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานราชการ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา


หัวข้อในการสัมมนา
1. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. กระบวนการและขั้นตอน การวางแผน การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีต่างๆ การทำสัญญาและบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ
3. เทคนิคและการแก้ไขปัญหาการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
4. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานพัสดุ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวรัตนา ปฏิสนธิเจริญ (ผู้ประสานงานโครงการ) โทร 086 399 9842
นายหัสดินทร์ สอนปะละ (ผู้ประสานงานโครงการ) โทร 02 6495000 ต่อ 11029
ดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Newsletter Signup

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2259-5511

Center.cas.swu@gmail.com