ศูนย์บริการวิชาการ มศว : 0-2259-5511 : 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ประชาสัมพันธ์

หลักสูตร : โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4...

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4


วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อพัฒนาเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาและจัดทำชุดการสอนเชิงปฏิบัติการที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

เป้าหมายของผลผลิต (Output)
ครูผู้สอนได้รับการพัฒนา เรื่อง กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ได้ชุดการสอนเชิงปฏิบัติการที่มีคุณภาพ ช่วยเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาผ่านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที
คุณจักรพรรณ ไชยณรงค์ โทรศัพท์ 02 259 5511
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ ฤกษนันทน์ โทรศัพท์ 081 668 8709

Newsletter Signup

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2259-5511

Center.cas.swu@gmail.com