ศูนย์บริการวิชาการ มศว : 0-2259-5511 : 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Quality Assurance

ประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์บริการวิชาการ มศว

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศูนย์บริการวิชาการ มุ่งดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการดำเนินการตามกระบวนการ PDCA เพื่อให้ได้ผลดี สามารถนำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์ วางแผนและพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด และเพื่อทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

Newsletter Signup

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชั้น 15 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

0-2259-5511

Center.cas.swu@gmail.com