ติดต่อศูนย์บริการวิชาการ

โทรศัพท์ : 02 259 5511
แฟกซ์ : 02 259 2525
อีเมล : center.cas.swu@gmail.com

หากท่านพบปัญญาต้องการทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ โครงการฝึกอบรมสัมมนา สามารถติดต่อเราได้จากที่อยู่และเบอร์โทรด้านบน

เวลาทำการ

จันทร์– ศุกร์ : 08.00–17.00 น.

การเดินทาง

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มุ่งดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โดยมุ่งเน้นการดำเนินการตามกระบวนการ PDCA เพื่อให้ได้ผลดี สามารถนำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์ วางแผนและพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด และเพื่อทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ประกันคุณภาพ

SIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

TOP