มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐได้ดำเนินงานตามพันธกิจและหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การเป็นที่ปรึกษา และให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ
23
ก.ค. 2565
โครงการพัฒนาผู้บริหาร ณ ห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

เรียนเชิญหน่วยงานและองค์กร ที่เห็นความสำคัญ และสนใจการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ ด้วยการวางแผนการพัฒนาและสนับสนุนให้บุคลากรมีความสามารถตามขีดสมรรถนะเพื่อเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับการทำงานครบทุกด้าน โดยเฉพาะ “ผู้บริหาร” ผู้ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบริหารงานทั้งในเชิงนโยบาย และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการเร่งพัฒนาและปฏิบัติการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรสำหรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต และมั่นใจได้ว่าการบริหารงานขององค์กรจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอเสนอ “โครงการพัฒนาผู้บริหาร” ในการพัฒนากลุ่มผู้บริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของการทำงาน ให้มีความสามารถ ทักษะ และศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้นำในอนาคตสำหรับองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ

 • หัวหน้างานมีทัศนคติ (Mindset) ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถให้มีความพร้อมสำหรับการทำงานได้อย่างมืออาชีพ
 • หัวหน้างานมีชุดความรู้เฉพาะทาง (Knowledge-set) ที่สอดคล้องกับสมรรถนะที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับการดำเนินงานเพื่อการเติบโตขององค์กร
 • หัวหน้างานมีชุดทักษะการทำงาน (Skillset) ที่ได้รับการเสริมสมรรถนะที่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน (Competency) รองรับงานสำคัญตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 • หัวหน้างานมีชุดเครื่องมือ (Toolset) ที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาการทำงาน และส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม อีกทั้งใช้ในการพัฒนาทักษะผู้นำของทีมงานได้ด้วย

ทีมวิทยากร

ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา

 • อาจารย์ประจำศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • นักจิตวิทยา และวิทยากรรับเชิญตามหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • WIAL Certified Action Learning Coach (CALC)

นิธิพร ไตรทิพเทวินทร์ 

 • ANZIIF Snr. Associate
 • WIAL Professional Action Learning Coach (PALC)
 • Freelance Trainer, Lecturer, Coach

ศริยา ประวงษ์

 • ที่ปรึกษาด้านการเรียนรู้และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • WIAL Certified Action Learning Coach (CALC)

จันทร์จิรา เพชรบุรี

 • ICF, Professional Certified Coach (PCC)
 • WIAL Certified Action Learning Coach (CALC)
 • Gallup Global Strengths Coach
 • ผู้จัดการฝ่าย และ Account Manager บริษัทเบเกอร์ฮิวประเทศไทย

อรรณพ นิยมเดชา

 • วิทยากร นักจิตวิทยาองค์กร (Positive Psychologist)
 • WIAL Professional Action Learning Coach (PALC)
 • นักเขียนด้านจิตวิทยาการบริหารและการพัฒนาตนเอง

รุ่นที่เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 9 กันยายน 2565
 • รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 16 กันยายน 2565
 • รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 23 กันยายน 2565

*** เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่านต่อรุ่น

คลิกดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี้