มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐได้ดำเนินงานตามพันธกิจและหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การเป็นที่ปรึกษา และให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ
02
ก.ค. 2565
โครงการติดตามการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

ศูนย์บริการวิชาการเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีปณิธานสร้างสรรค์บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การมีระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพจึงสร้างความน่าเชื่อถือในสายตาผู้ใช้บริการ จึงจัดให้มีโครงการติดตามการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ อันจะนำองค์กรไปสู่มาตรฐาน ISO 9001 ที่องค์กรสากลทั่วโลกให้ความสำคัญ แสดงถึงความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร โดยมีกิจกรรมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565