มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐได้ดำเนินงานตามพันธกิจและหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การเป็นที่ปรึกษา และให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ
25
ก.ค. 2565
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน การให้บริการ แบะการบริหารจัดการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานด้านบริการวิชาการ ของศูนย์บริการวิชาการ และศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน การให้บริการ ระบบการบริหารจัดการต่างๆ ที่จะสามารถนำมาปรับใช้และพัฒนาการทำงานของศูนย์บริการ รวมถึงการสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการต่อไป