มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐได้ดำเนินงานตามพันธกิจและหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การเป็นที่ปรึกษา และให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ
19
พ.ค. 2566
-
27
พ.ค. 2566
หลักสูตรผู้ผลิตสื่อระดับกลาง “WISE CREATORs เรียนรู้ ร่วมสร้าง สื่อสร้างสรรค์” เพื่อสามารถผลิตชิ้นงานสื่อที่มีคุณภาพ เข้าประกวดได้ และสร้างผลกระทบเชิงบวกในสังคม

โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้ผลิตสื่อและเนื้อหา หรือผู้ที่มีผลงานผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ เข้าอบรมหลักสูตรผู้ผลิตสื่อระดับกลาง “WISE CREATORs…เรียนรู้ ร่วมสร้าง สื่อสร้างสรรค์” เพื่อสามารถผลิตชิ้นงานสื่อที่มีคุณภาพ เข้าประกวดได้ และสร้างผลกระทบเชิงบวกในสังคม จัดระหว่างวันที่ 19-27 พฤษภาคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดา กรุงเทพ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำ ได้แก่ 

 • ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 • ศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม
 • ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต
 • รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์
 • ดร.สิขเรศ ศิรากานต์
 • คุณสุภิญญา กลางณรงค์ 
 • คุณศรัทธา ศรัทธาทิพย์
 • คุณนวจุล บุญพรรคนาวิก
 • คุณประสาน อิงคนันท์
 • ผศ.ดร.จารุวัส หนูทอง
 • ผศ.ดร.เจษฏา ศาลาทอง
 • ผศ.ดร.สามมิติ สุขบรรจง
 • ดร.อิทธิพล วรานุศุภากุล
 • อาจารย์ปาจารีย์ ปุรินทวรกุล

บริษัท Real Bangkok

บริษัท Mandala และศึกษาดูงาน ณ The Standard 

#TMF #กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ #casswu 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป มีผลงานผลิตสื่อและ/หรือสร้างสรรค์เนื้อหาสาร ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไปมีผลงานในการผลิตสื่อและ/หรือสร้างสรรค์เนื้อหาสารเป็นที่ประจักษ์ (พร้อมส่งประกอบการสมัคร)มีประสบการณ์ ความรู้ และทักษะเบื้องต้น

สมัครได้ถึง 12 พ.ค.2566 รับจำนวน 40 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rb.gy/fep58

สมัครได้ที่ https://rb.gy/daplr

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 093-150-1009, 02 259 5511, 096 098 7517