มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐได้ดำเนินงานตามพันธกิจและหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การเป็นที่ปรึกษา และให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ
ติต่
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 อาคารบริการ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 8 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110