มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐได้ดำเนินงานตามพันธกิจและหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การเป็นที่ปรึกษา และให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ
ริวิ
เราเป็นองค์กรชั้นนำที่ให้คำปรึกษาและบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดอบรมสัมมนา ด้านจัดกิจกรรม Event ด้านการวิจัยและประเมินผล และด้านศึกษาดูงาน ในทุกสาขาวิชาการ ตามความต้องการของผู้รับบริการ