มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐได้ดำเนินงานตามพันธกิจและหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การเป็นที่ปรึกษา และให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ
20
เม.ย. 2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Competencies-Based Development Program for Leaders

ด้วย ศูนย์บริการวิชาการได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Competencies-Based Development Program for Leaders โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจบทบาทหน้าที่ของความเป็นผู้นำหรือภาวะผู้นำในมุมมองใหม่และทักษะที่จำเป็นสำหรับการบริหารงานในยุคการเปลี่ยนแปลง สามารถใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาตนเอง ทีมงาน และองค์กร และสามารถนำสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) ขององค์กรมาใช้ให้เกิดการปฏิบัติจริงในการทำงาน โดยได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา และคณะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยตรงมาเป็นวิทยากร โดยจะจัดอบรมทุกวันพุธ ในระหว่างวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 ถึง วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมจุมภฏ 1-2 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ